Kies voor verzending naar
Nederland
Geen verzendkosten v.a. € 30,-
Europa
Geen verzendkosten v.a. € 35,-
Amerika
Geen verzendkosten v.a. € 50,-
Canada/Rusland
Geen verzendkosten v.a. € 50,-
Overig
Geen verzendkosten v.a. € 50,-
Valuta
€ EUR
 
$ USD
 
Verander taal
Nederlands
 
Deutsch
 
English
 
Fran├žais
 
Home > Informatie > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dutch Garden World BV (nader te noemen DGW) en een wederpartij waarop DGW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door DGW worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DGW worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DGW ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van DGW zijn vrijblijvend en DGW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DGW. DGW is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DGW dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en verzending
De producten van DGW zijn seizoensgebonden en kunnen daarom niet het gehele jaar verzonden worden. Zo worden de 'voorjaarsbloeiers' in oktober verstuurd en 'zomerbloeiers' in juni verstuurd, vlak voor de plantperiode. Echter kunt u het hele jaar door de gewenste bloembollen bestellen. Meer informatie over verzending en verzendkosten vindt u hier.

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en inclusief verzendkosten. U betaalt geen verzendkosten wanneer u een bestelling plaatst met een orderbedrag boven € 30,- met bestemming naar Nederland, € 35,- met bestemming binnen Europese Unie, € 50,-, met bestemming naar USA en Canada en € 50,- voor een bestelling naar overige landen. Echter voor verzending van een bestelling met een orderbedrag onder deze orderbedragen, worden de volgende verzendkosten in rekening gebracht: verzending naar Nederland € 6,50, verzending binnen Europese Unie  € 15,-, verzending naar USA/Canada en overige landen die niet tot de EU behoren € 20,-.

Voor een verzending naar Zwitserland en Noorwegen zijn nationale belastingen en invoerrechten niet inbegrepen.


Artikel 4. Leverbaarheid artikelen
Vele van onze artikelen zijn een natuurproduct die afhankelijk zijn van de oogstresultaten. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. Indien een artikel mocht zijn uitverkocht, dan geldt het overige door u bestelde als zijnde de definitieve bestelling. Indien mogelijk zullen wij u voor het ontbrekende artikel een gelijkwaardige vervanger voorstellen.
Wij leveren uitsluitend de beste kwaliteit voor een optimaal bloei resultaat.


Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Reclames betreffende kwaliteit van het geleverde dient te geschieden binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen via ons e-mailadres info@dutchgardenworld.com


Artikel 6. Adreswijziging
Een adreswijziging moet voor 1 september aan ons zijn doorgeven, na deze datum kunnen wij dit niet meer aanpassen.


Artikel 7. Niet ontvangen pakketten
Indien het pakket door onbekende reden niet is ontvangen wordt de bestelling het volgende jaar opnieuw verstuurd. Crediteren van het aankoopbedrag is niet mogelijk. Voor Rusland, Ukraine, Kroatië en Servië/Montenegro is verzending voor eigen risico.


Artikel 8. Verantwoordelijkheid
De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. DGW is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.


Artikel 9. Schadevergoeding
Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.


Artikel 10. Overmacht
Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DGW verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DGW partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 13. Annuleren
Omdat we te maken hebben met een levend product heeft de koper het recht om binnen 7 dagen na het plaatsen van de order de overeenkomst te annuleren mits uw bestelling nog niet is verzonden.

Vermelding Kamer van Koophandel
Dutch Garden World BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rijnland onder nummer 34016886